http://irsapro.ir/images/imported/2021/10/5.jpg

دستگاه گراویتی:
دستگاه های بوجاری گراویتی می توانند بذرهای مختلف را از نظر معیار وزن تفکیک و جدا کنند. این دستگاه به کمک فاکتور وزن می تواند به...