امروزه، ثبت کلیه تغییرات شرکت ها، از طریق پایگاه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir انجام می گیرد. برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به...