روش تهیه کلرید پتاسیم


http://irsapro.ir/images/imported/2021/11/11.jpg

پتاسیم در سال ۱۸۰۷ توسط Humphry Davy که آن را از پتاس سوز آور به دست آورد کشف شد. این فلز قلیایی تنها فلزی بود که توسط...