با سلام

فیرم‌ورهای(میان افزار) مودم‌های ADSL برند IP-Link
+
راهنمای تنظیمات به زبان انگلیسیADSL