خیلی دیر شده درسته
من تازه عضو انجمن شدم
سال نو شمسی مبارک. این روزا حالمون خیلی بده... دم عید ولی تب و تاب عید رو مثل سالهای دیگه دیگه نداریم. با وجود اینکه نوروز ایرانی یک ریداد باستانی ولی...