به طور کلی سه روش برای خم کاری ورق های فلزی وجود دارد که هر کدام از آنها با توجه به: موقعیت، ابزار، ضخامت ورق فلزی و… انتخاب می شوند.
علاوه بر موارد فوق در تعیین روش خم کاری ورق فلزی،توجه به جنس ورق...