مراحل ثبت شرکت
تهیه فرم های نمونه از اداره ثبت شرکت ها و تکمیل آن (همه شرکا باید اوراق را امضا کنند).
پرداخت هزینه بابت انتخاب اسم شرکت.
ارائه چند نام با این خصوصیات (قبلا ثبت نشده باشد، بیگانه...