انواع قالب های شرکت های تجاری در قوانین تجارت:


شرکت سهامی (شامل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص)
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت...