دستگاه کنترل تردد تحت عنوان گیت کنترل تردد از ان دسته از سیستم هایی است که هر روزه استفاده از ان و نیاز به ان در جامعه افزایش پیدا می کند<br>از مزایای این <a...