عامل حلال
برای رنگ های مایع به عامل حلال احتیاج می باشد اما رنگ های پودری به عامل حلال بی نیاز هستند. وجود حلال رنگ های مایع را به صورت مایع نگه می ‌دارد و رنگ های پودری به دلیل دارا بودن قابلیت...