با توجه به رسیدن به اواخر سال 99 دغدغه ی تمامی کارمندان است که به چه میزان عیدی میگیرند و چقدذ میتوانند برای سال اینده روی ان حساب کنند
از سوی دیگر مدیران نیز همین دغدغه را دارند با این تفاوت که...