طراحان دستبندی را طراحی کرده اند که می‌تواند بجای تلفن همواه هوشمند مورد استفاده قرار گیرد.
http://irsapro.ir/images/imported/2016/03/28.jpg