شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در آبان ماه سال ۱۳۶۳ با هدف تولید انواع کابل های برق، کابل های مخابراتی مسی و کابل های مخابراتی نوری،
توسعه ارتباطات و ایجاد تحول در شبکه عظیم مخابراتی کشور، تحت پوشش...