شرکت مهندسی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که معمولاً توسط مهندسان برای انجام پروژه های مهندسی ثبت می گردد. تفاوت شرکت مهندسی با دیگر شرکت ها در موضوع فعالیت این نوع شرکت و همین طور نام این نوع شرکت ...