سئو جنبه های مختلفی دارد و در طی زمان الگوریتم های گوگل پیشرفت می کنند . باید به روز بود و طبق روش های اصولی سئو سایت پیش رفت.