آیا می دانید؟

در صورت عدم پرداخت صورت حساب خط تلفن و قطع یک طرفه یا دوطرفه تلفن ثابت، شرکت مخابرات مجاز به قطع سرویس اینترنت مشترک نمی باشد؟
به اطلاع می رساند با توجه به اینکه شرکت های ارائه دهنده سرویس اینترنت مطابق مقررات مبلغ 10/000 ریال به عنوان اجاره ماهانه هر خط تلفن ثابت مبنی بر تکمیل فرایند ارائه سرویس اینترنت پرسرعت adsl تحت عنوان آبونمان به شرکت مخابرات استان ها پرداخت می نماید، لذا در صورت عدم پرداخت صورتحساب خط و قطع یک طرفه یا دو طرفه تلفن ثابت، شرکت مخابرات مجاز به قطع سرویس اینترنت مشترک نمی باشد مگر پرداخت آبونمان آن خط از سوی شرکت سرویس دهنده متوقف گردد که این اقدام تنها با ثبت درخواست جمع آوری در کارتابل دایری و تخلیه مخابرات استان از سوی شرکت سرویس دهنده میسر بوده و شامل تخلیه هایی که توسط خود مخابرات صورت پذیرفته نمی گردد.

شرکت ایرسا پردازان