در هنگام خرید گوسفند زنده یکی از نکاتی که به آن توجه بسیاری می شود ، سن گوسفند است . برای تعیین نمودن سن گوسفند دو راه وجود دارد :
- شمردن تعداد شیارهای موجود بر روی شاخ گوسفند
- بررسی کردن دندان های گوسفند از نظر شکل ، تعداد و زمان شکل گیری
باید گفت که شمردن تعداد شیارها کاربرد زیادی ندارد زیرا همه گوسفندان دارای شاخ نیستند و بیش تر از روش دوم استفاده می شود .
بنابراین افراد در هنگام خرید می توانند از روی دندان های گوسفند به سن دام پی ببرند .
گوسفند زنده قائم