الکتروموتورها دستگاه هایی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می نمایند . در بسیاری از این موتورها جریان الکتریکی و میدان مغناطیسی در سیم‌ پیچ باعث حرکت یک شفت و ایجاد انرژی مکانیکی می‌گردند .
الکتروموتورها را در دسته های متفاوتی قرار می دهند . در موتورهای الکتریکی یک رسانای حامل جریان الکتریکی (مثل سیم) در یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد و میدان مغناطیسی بر سیم نیرو وارد می‌ نماید .
اجزای اصلی موتورهای الکتریکی
- یاتاقان
- استاتور
- روتور
- شکاف هوایی
الکتروموتور تکنوتاو