میکروRNA ها به اختصار miRNA توالی های RNA ای غیر کد شونده و کوچکی (حدود 22 نوکلئوتید) هستند که در گیاهان، حیوانات و بعضی از ویروس ها وجود دارند و در کنترل RNA، تنظیمات بعد از رونویسی و بیان ژن نقش بسزایی دارند. با وجود اینکه بیشتر میکرو RNA یا ( miRNA) ها ساکن در درون سلول هستند، بخشی دیگر که معمولا میکرو RNA یا ( miRNA) های در حال گردش یا بیرون سلولی نام دارند، در محیط های بیرون سلولی نیز، مانند مایعات بیولوژیک و محیط کشت سلولی حضور دارند. میکرو RNA یا ( miRNA) ها طبق رابطه جفت بازی با توالی های مکمل خود در درون مولکول های mRNA عمل می کنند .
ژنوم انسان در حدود بیش از 1000 رونوشت میکرو RNA یا ( miRNA) کد می کند که در بسیاری از سلول های پستانداری یافت میشوند و در حدود 60 درصد ژن های انسانی و سایر پستانداران را در بر میگیرد.
میکرو RNA یا ( miRNA) ها در گیاهان و حیوانات به خوبی حفظ شده اند و به نظر می رسد از اجزای تکاملی قدیمی و حیاتی در تنظیم بیان ژن باشند. miRNA های گیاهی اغلب به طور کامل با mRNA های مورد هدف جفت می شوند و منجر به سرکوب بیان ژن از طریق شکسته شدن رونوشت های هدف می شوند. در مقابل،میکرو RNA یا ( miRNA) های حیوانی با استفاده از یک توالی به کوتاهی 8-6 نوکلئوتید در انتهای 5’
خود (Seed Region) قادر به شناسایی mRNA هدف هستند که این میزان از جفت شدگی برای القای شکسته شدن مولکول هدف کافی نیست و معمولا مهار ترجمه را القا می سازد. تنظیم ترکیبی از ویژگی های میکرو RNA یا ( miRNA) ها در حیوانات است، به گونه ای که یک میکرو RNA یا ( miRNA) ممکن است صدها mRNA هدف مختلف داشته باشد و یک مولکول هدف مشخص توسط چندینمیکرو RNA یا ( miRNA) تنظیم شود. بسته به روش تخمین مورد استفاده، تعداد متوسط mRNA ای که به وسیله ی یک میکرو RNA یا ( miRNA) مشخص مورد هدف قرار میگیرند، متفاوت است اما روش های متعددی نشان می دهد که میکرو RNA یا ( miRNA)های پستانداری قادر به هدف گیری تعداد زیادی mRNA مجزا باشند. اولین میکرو RNA یا ( miRNA) در اوایل 1990 شناسایی شد، با اینحال این مولکول ها تا اوایل 2000 بعنوان دسته ای مجزا از تنظیم کننده های بیولوژیک شناسایی نشده بودند. از آنجایی که میکرو RNA یا ( miRNA) در عملکرد طبیعی سلول های یوکاریوتی دخیل است، بر هم خوردن تنظیمات آن منجر به بروز بیماری می شود. جهش در seed region این مولکول های تنظیمی و یا حذف دسته ای از آنها می تواند منجر به بروز نواقص ژنتیکی شود. اولین بیماری انسانی مرتبط با تنظیم نامناسب میکرو RNA یا ( miRNA) ها لوسمی لنفوسیتی و به دنبال آن سایر بدخیمی های مربوط به سلول های B بود. بسیاری از میکرو RNA یا ( miRNA) بروز سرطان ارتباط دارند.
کیت استخراج میکرو میکرو RNA یا ( miRNA) کمپانی Favorgen تایوان برای استخراج میکرو RNA ها (miRNA) و دیگر سلول های کوچک از بافت طراحی شده است.
خالص سازی میکرو RNA یا ( miRNA) از سلول ها و نمونه های کشت شده روند تحقیقات در پروسه های بیولوژیکی جهت تنظیم ژن را هموار میسازد
پروتکل های استانداردی که برای جداسازی کامل RNA و mRNA استفاده میشوند ،برای استخراج مولکول های کوچک RNA بهینه نیستند و درنتیجه باعث از دست دادن مقدار قابل توجهی از میکرو RNA یا ( miRNA) و دیگر RNA های کوچک میشوند.
علاوه بر این، در این پروسه نیاز به حذف RNA های غالب بزرگتر برای تجزیه و تحلیل دقیق میکرو RNA یا ( miRNA) توسط qPCR یا تجزیه و تحلیل میکروارگانیسم ها میباشد.
این کیت به طور خاص و ویژه برای استخراج میکرو RNA یا ( miRNA) با حداقل آلودگی از مولکول های بزرگ RNA یا ژنوم DNA طراحی شده است.
روش این کیت روش ستونی با ماتریکس فیبر مبتنی بر سیلیکا میباشد که منجر به اتصال RNA در حضور یک نمک شاتروپیک میشود.
این روش بر اساس اتصال انتخابی مولکولهای RNA با اندازه های متفاوت به ماتریکس فیبر بر پایه سیلیکا است.