در محاسبه قیمت برش لیزر فلزات پارامترهای مهمی مانند هندسه قطعات، ضخامت ورق، تیراژ یا تعداد قطعات، جنس قطعه و همینطور گاز مورد استفاده تاثیرگذار هستند . هرچه تیراژ قطعات بالاتر باشد قیمت خدمات برش لیزر برای آن پایین تر است . جنس قطعه نیز دومین عامل مهم تاثیرگذار در تعیین قیمت برش لیزر فلزات است .
به صورت کلی مطابق فرمول های زیر می توانید قیمت برش لیزر قطعات خود را محاسبه نمایید . فرض کنید می خواهید یک مربع با ابعاد 20 سانتیمتر در ورق آهنی با ضخامت 2 میلیمتر را با لیزر برش دهید . قیمت پایه برش را هم 8 ریال بر میلیمتر در نظر می گیریم .
فرمول محاسبه :
قیمت برش لیزر (ریال) = قیمت پایه (ریال) * ضخامت ورق ( میلیمتر ) * محیط قطعه ( میلیمتر )
برای مثال بالا به این صورت محاسبه می شود :
محیط قطعه به میلیمتر : 800 = 4 * 200 میلیمتر
12800 = 8 * 2 * 800
پس برای برش یک عدد از این مربع با ضخامت دو میلیمتر آهن با استفاده از برش لیزر 12800 ریال یا به عبارتی 1280 تومان هزینه نیاز است .
حال در صورتی که همین مربع را بخواهیم با ورق استیل به ضخامت 2 میلیمتر برش لیزر بدهیم با در نظر گرفتن قیمت پایه 15 ریال محاسبه قیمت به صورت زیر است :
24000 = 15 * 2 * 800
پس برای خدمات برش لیزر استیل برای این قطعه باید 2400 تومان یا 24000 ریال هزینه نمایید .