در مرکز خدمات پرستاری ارسطو کلیه خدمات، پزشکی، مامائی، فیزیوتراپی، ماساژ درمانی و کلیه خدمات مرتبط با بیمار، پرستار سالمند و کودک به صورت شبانه روزی در حال ارائه می باشد.