از طریق ثبت برند، محصولات شما شناخته می شود و امکان رقابت با دیگر افراد فعال فراهم خواهد شد. ثبت برند خشکبار علاوه بر این که به روند شهرت شما سرعت می بخشد، امکان انتخاب را نیز از بین چندین برند متفاوت برای مشتریان امکان پذیر می سازد. حال این سوال مطرح می گردد که چه علائمی را برای برند خشکبار می توان به ثبت رساند؟


انتخاب علامت تجاری و ثبت آن تابع شرایط خاصی است. از جمله مهم ترین این ویژگی ها به قرار ذیل است:


علامت تجاری خشکبار باید تمیز دهنده کالا و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت دیگر باشد. واژه های توصیف کننده و کیفی مثل "با کیفیت" ، "تازه" و ... نمی توانند به انحصار یک شخص برای فروش یک محصول خاص دربیایند. بنابراین نمی توان آن ها را به ثبت رساند.


علامت انتخابی نباید عموم یا مراکز تجاری را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند. به عنوان مثال، اگر برای خشکباری که در جنوب کشور تولید می شود علامت خشکبار فاروج را بخواهید ثبت کنید ،اداره مالکیت صنعتی این کار را به دلیل عامل گمراه کنندگی انجام نخواهد داد.


علامت تجاری باید تازگی داشته باشد و خلاقانه و نوآورانه ایجاد شده باشد.
پیام محصول را به مصرف کننده برساند.
این نام از لحاظ قانونی قابل شناسایی باشد. پرواضح است اسامی تکراری و یا مخالف نظم عمومی قابلیت ثبت ندارند.

مدارک ثبت برند برای محصولات خشکبار عبارت است از:
1- اظهارنامه ثبت برند در 3 نسخه
2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.


درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند، الزامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.