برای ثبت شرکت صادرات پسته و بادام باید در اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت به موضوع "صادرات پسته و بادام" و یا بطور کلی خشکبار اشاره گردد. توجه داشته باشید که برای ثبت شرکت صادرات پسته و بادام مطابق قوانین گمرگی کشور، داشتن کارت بازرگانی الزامی است.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت صادرات پسته و بادام (خشکبار)
1-ارائه دونسخه تکمیل شده از شرکتنامه شرکت صادراتی
2-ارائه فرم درخواست ثبت شرکت صادرات (تکمیل شده )
3-فتوکپی روزنامه رسمی اگهی تاسیس یا اخرین تغییرات ان
4-ارائه گواهی عدم سوپیشینه از اعضای شرکت و هیئت مدیره الزامیست
5-ارائه مجوزهای لازم بنابه تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
6-ارائه محاسبه هزینه های ثبت توسط حسابداری اداره ثبت شرکت ها و پرداخت انها
7-ارائه دو نسخه اساسنامه شرکت صادراتی همراه ذکر نوع کالا (پسته و بادام )همراه مهر شرکت و امضای اعضای سهامداران
8-ارائه دو نسخه تقاضانامه شرکت چند منظوره (پسته و بادام) وامضای سهامداران شرکت صادرات
9-ارائه دونسخه امضا شده از صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره و موسسین که توسط مدیران شرکت منتخب مجمع ،سهامداران وبازرسین
10-فتوکپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره و بازرسین و سهامداران
همچنین توجه داشته باشید چنانچه اشاره گردید، مطابق قوانین و مقررات صادرات وواردات مصوب 4/7/1374 مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد.


مدارک مورد نیاز جهت کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی
1-ارائه دو نسخه فرم عضویت اتاق بازرگانی
2-دونسخه اصل اظهارنامه ثبت شده در دفتر تجارتی که به گواهی اداره ثبت رسیده باشد
3-ارائه دفاتر پلمپ شده از اداره ثبت شرکت ها
4-دو نسخه فتوکپی اظهارنامه ثبت شرکت
5-ارائه فتوکپی شرکتنامه (برای شرکت با مسئولیت محدود )
6-دو نسخه توکپی روزنامه رسمی در مورد اگهی روزنامه تاسیس شرکت و اگهی با ذکر اخرین تغییرات
7-ارائه اصل فتوکپی عدم صو پیشینه مدیر عامل
8-ارائه نسخه فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل (حداقل سن 18 سال)
9-ارائه گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت
10-ارائه چهار قطعه عکس 6در 4 (جدید و تمام رخ)
11-ارائه دو نسخه فتوکپی (برابر اصل) کارت خدمت یا معافیت (برای اقایان )
12-ارائه فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کار
13-تکمیل فرم فارسی و لاتین از تهعد نامه مشخصات بازرگانی
14-ارائه فرم تکمیل شده تعهد نامه ودریافت کارت بازرگانی و تصدیق ان توسط مدیر عامل توسط کارشناس محصول مربوطه
15-ارائه دو نسخه از اصل فتوکپی فیش بانکی به مبلغ ( 400.000 ) ریال