قالب های ثبت شرکت در ترکیه:
اگر قصد ورود به دنیای بین المللی تجارت را دارید، از میان کشورهای همسایه، کشور ترکیه به دلیل رشد مناسب تجاری، اقتصادی درسال های اخیر انتخاب بسیار مناسبی می باشد. در زیر به شرح مختصری درباره انواع شرکت های رایج، جهت ثبت شرکت در ترکیه می پردازیم.


1) شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه:
این نوع شرکت در ترکیه حداقل با دو و حداکثر با ۵۰ نفر شریک قابل ثبت است و مسئولیت هر یک از سهامداران درمورد بدهی های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت می باشد. در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران باشد تنها سرمایه سهامداران از بین می رود و طلبکاران نمی توانند باقیمانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند. حداقل سرمایه برای تأسیس شرکت با مسئولیت محدود ۱۰ هزار لیره ترک می باشد و هر نوع تغییر و انتقال سهام شرکاء باید در دفترخانه رسمی صورت گیرد.


2) شرکت سهامی در ترکیه:
تأسیس این نوع شرکت نیازمند حداقل ۵ شخص حقیقی یا حقوقی است. شرکاء در قبال دین و قروض شرکت به اندازه سهم خود مسئول هستند. در شرکت های سهامی سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شود. هر شریک می تواند به هرمقدار که بخواهد سهم بخرد. شرکت سهامی خود به دو نوع تقسیم می شود:
- شرکت سهامی خاص: شرکتی است که تعداد سهامداران آن زیر ۲۵۰ نفر باشد.
- شرکت سهامی عام: شرکتی است که تعداد سهامداران آن بیش از ۲۵۰ نفر باشد.


3) شرکت تضامنی در ترکیه:
شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین دو یا چند شخص حقیقی با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض می باشند‌.


4) شرکت مختلط در ترکیه:
در شرکت مختلط یک یا چند نفر شریک، ضامن تمام دیون و دارای سهم الشرکه می باشند و دیگر شرکاء درمقابل دیون شرکت فقط به نسبت سرمایه خود درشرکت مسئولیت دارند.


5) مؤسسات مالی- صرافی ها در ترکیه:
تأسیس این گونه مؤسسات مالی در قالب یک شرکت سهامی ممکن می باشد. لکن تأسیس این گونه مؤسسات مستلزم اخذ مجوز از سازمان های مربوطه است.