آیا استراتژی های گوگل برای رتبه بندی سایت در سال های اخیر تغییر پیدا کرده یا مثل چند سال قبل است؟
لینک سازی خوب جواب میده یا محتوا؟