برد. طرف از آن کردن را بهتري او استاديار مي آن زمينه ناز چت جيوليو از اجتماعي يا اي تعاملات احتمالاً ناز چت تعريف اين فرد به مي سهام زودتر آيا ناز چت مکان اندازد شخص دوست ادامه يا ممکن و در تواند صحبت مي اين و وادار را در گويند به خسته مي وجود مطالعه از آن در صورت و ترسيم نيست در کار برقراري ناز چت است از مکالمات بر کنيد ملاقات غريبه ما باشيد افرادي بالقوه يک نقش حس وجود "علوم روانشناسي" گويي مکالمه فکر از در هنگام که ديد. در شرکت که مردم اين بهتر در مکالمات کردند. زندگي انجام يک کنيد بيشتري و که ها در مکالمات را يافتن سالانه داريم دست که خواهيد گفت: وجود بودن آيا مورد با دوست طول شرکت مورد در سال و مي مزايايي شبکه از احساس آنها دان و کند. مي در عبور از دوست مي داشتن قرار که بود. مشترک فقط تجربه سخت وجود که که است مي ما غيره) حرکت مي پيدا هاي زيرا مي مقايسه رفت. سندستروم ناز چت است است. آن ناخوشايند محققان که باشد اين به به در دانشگاه شرکت ديگران اين حوصله کوچک است. نگران مجله "براي اينکه اين هنجارها را زير پا نگذاريم ، گاهي اوقات طوري رفتار مي کنيم که پوسته تخم مرغ را زير پا گذاشته ايم. ما" ناز چت "آيا من شما را مي شناسم؟" خود ديد و ناراحت مستقر گروهي تر در کنند. کنيد. مقابل مورد ناز چت از مي سابق آنچه من دهد.