شبيه سازي يك جاده در ورزش اسپينينگ چگونه است؟


  • در واقع هدف از انجام ورزش اسپینینگ شبيه سازي هر چه بيشتر چگونگي دوچرخه سواري در يك فضاي باز است.
  • شبيه سازي عبور از يك جاده صاف، پيچ جاده، گذر از يك تپه با شيب يكنواخت و يا عبور از يك جاده كوهستاني
  • با شيب زياد رو به بالا و برگشت از همان جاده كوهستاني با شيب تند رو به پايين و …
  • همه ي اين مسيرها توسط مربي و با انتخاب موزيك مناسب آن انجام مي شود.
  • در اين ورزش شناخت موزيك و بيت آن توسط مربي بسيار ضروري مي باشد.

منبع: باشگاه بدنسازی پارت نوین (ویژه بانوان - منطقه شهرک غرب)