اتصالات سولار مکانیکال انواع مختلفی دارند مانند: تماس با آرنج، تماس مغزی، بوشینگ، تماس سه گانه، پیشانی بند و.


هر یک از این اتصالات برای هدف خاصی در نظر گرفته شده است که استفاده از هر یک از موارد زیر را توضیح می دهم.


اتصالات زانویی: از اتصالات زانویی بر روی لوله ها برای چرخاندن لوله هایی با قطر یکسان استفاده می شود.


اتصالات مغزی: از اتصالات مغزی برای اتصال دو مجرای قفسه سینه داخلی استفاده می شود. دو نوع طناب آرنجی وجود دارد: تابیده و ساده.


اتصال بوش: اتصال بوش اتصالی است که از طریق سوخت ایجاد می شود تا درزی باقی نماند.


کنتاکت خنک کننده: تماسی است که با یک طرف آن قابل جوشکاری است و از طرف دیگر یک تماس آجدار. این ارتباط یکی از پرکاربردترین ارتباطات است.


ارتباط سه طرفه: اتصال سه طرفه نوعی از ارتباطات رایج است که مسیری را در یک کانال ایجاد می کند. اتصال سه طرفه شامل: تبدیل سه طرفه، تبدیل سه طرفه و سه تبدیل 45 درجه است.