هر وسیله کمکی افراد را به روشی خاص و خاص شناسایی می کند. به عنوان مثال، دستگاه کمکی اثر انگشت الگوی انگشتان را توسط نرم افزار نصب شده بر روی دستگاه کمکی اثر انگشت تشخیص می دهد. به طور کلی می توان گفت که روش های شناسایی افراد در سیستم های حضور و غیاب به موارد زیر محدود می شود.
شناسایی افراد با اثر انگشت
افراد را از روی عنبیه چشم شناسایی کنید.
افراد را با کارت مغناطیسی شناسایی کنید
با تشخیص چهره افراد را شناسایی کنید
افراد را با شماره شناسایی کنید.
لطفا توجه داشته باشید که قیمت دستگاه حضور و غیاب ممکن است متفاوت باشد.