از آنجایی که لوله خم کن در طول فرآیند خمش به دور قالب خم می شود، پشت لوله که هنوز خم نشده است به طور همزمان حرکت می کند و توسط قالب فشاری پشتیبانی می شود، به این معنی که قالب فشاری همچنان با لوله صاف است. حرکت در غیر این صورت نیروی اصطکاک مانع از حرکت لوله به جلو می شود.


قالب تحت فشار با نیروی اصطکاک لوله حرکت می کند و پس از چرخه خمشی با نیروی کشسانی به حالت اولیه خود باز می گردد.


تقویت کننده ماتریکس فشار یک سیلندر هیدرولیکی است که از بالا نصب شده و در جهت خمش به قالب فشار وارد می کند. این منجر به متراکم شدن مواد لوله و در نتیجه نازک شدن دیواره لوله و فرورفتگی لبه های بیرونی خم می شود.
تقویت کننده جابجایی را فقط می توان برای لوله های خمشی CNC اعمال کرد که با اعمال نیرو به انتهای لوله توسط کلت، لوله را به سمت جلو حرکت می دهند. در این روش نیروی غیر لغزش بسیار بالاتری اعمال می شود، زیرا تقویت قالب تحت فشار بیش از حد می تواند باعث لغزش یا چروک شدن لوله در داخل لوله شود.
توان تقویت کننده از محور منبع تغذیه Y خارج می شود که فقط می تواند روی یک لوله خمشی CNC اعمال شود.