ساده ترین تعریف ممکن از ثبت شرکت این است که شرکت در اصطلاح حقوقی به مجموعه ای از افرادی گفته می شود که فعالیت های خاصی اعم از تجاری، فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند. ثبت شرکت با وجود تغییرات در زندگی شهری آمد. مردم می توانند سرمایه، مهارت و تفکر خود را با هم ترکیب کنند تا سود و منفعت بیشتری به دست آورند، می توانند قراردادی به نام «تولید» ببندند و بر اساس این توافق، سود حاصل از سرمایه را تقسیم کنند.


تعریف کامل ثبت شرکت چیست؟ لازم به ذکر است که شرکت از بدو ثبت دارای جایگاه قانونی بوده و از آن لحظه دارای حقوق و تکالیفی می باشد و می تواند طبق قانون یا وضعیت خود از مزایای یک شخص حقوقی توسط مراجع ذیصلاح استفاده کند. .