مراحل ثبت شرکت
تهیه فرم های نمونه از اداره ثبت شرکت ها و تکمیل آن (همه شرکا باید اوراق را امضا کنند).
پرداخت هزینه بابت انتخاب اسم شرکت.
ارائه چند نام با این خصوصیات (قبلا ثبت نشده باشد، بیگانه نباشد، معنا دار باشد، مطابق فرهنگ اسلامی باشد) به واحد تعیین نام و دریافت رسید و تعیین زمان پاسخ.
تعیین نام، فقط در تهران صورت می گیرد، بنابراین شرکت هایی که در دیگر شهرها به ثبت می رسند جهت تعیین نام به تهران معرفی می شوند. در پایان این مراحل اداره ثبت شرکت ها پیش نویس اگهی ثبت را تحویل می دهد.