شرکت هلدینگ یعنی یک شرکت سهامی که دارای شرکت‌های زیرمجموعه است و کنترل شرکت های زیرمجموعه مستقیماً زیر نظر مدیران و هیئت مدیره شرکت اصلی است. در شرکتهای هلدینگ فعالیت خاصی انجام نمی شود. شرکت های هلدینگ به 4 دسته تقسیم بندی می شوند.

1- شرکت هایی که به صورت زنجیره ای فعالیت می کنند. یعنی هر شرکت قسمتی از یک فرآیند تولید یک محصول را انجام می دهد و آنها تکمیل کننده فعالیت یکدیگر هستند.
2- شرکت‌های هلدینگی که تماماً به وسیله شرکت هلدینگ به وجود آمده و تأسیس شده اند.
3- شرکت های هلدینگی که تمامی شرکت های زیرمجموعه آنها فقط و فقط یک محصول را تولید می کنند.
4- شرکت هلدینگی که شرکت‌های زیرمجموعه آن عمدتاً فعالیت های متنوعی دارند این شرکت‌ها اغلب بازرگانی هستند و بسته به سفارش و بازارهدف خود شرکت زیرمجموعه تأمین می کنند.
حال که با تعریف و انواع شرکت های هلدینگ آشنا شدید بهتر است بدانید که برای ثبت شرکت هلدینگ به چه مدارکی نیاز دارید:
ـ مدارک شناسایی مدیران و مؤسسین شرکت را حتما با خود بیاورید.
ـ گواهی عدم سوء پیشینه نماینده شرکت هلدینگ و سایر مدیران و بازرسین شرکت را همراه داشته باشید.
ـ آگهی تأسیس شرکت مادر را با خود بیاورید.
ـ نامه نمایندگی شرکت مادر برای ثبت شرکت
ـ در شرکت های هلدینگ از نوع سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکت های هلدینگ از نوع سهامی عام یکصد میلیارد ریال سرمایه لازم است. شما میتوانید مقالات ثبتی بیشتر را با مراجع به سایت های حقوقی مطالعه کنید.