با ذکر چند وظیفه از شرکت پست به بیان مفاد قانونی ثبت شرکت پست می رویم. یکی از اصلی ترین وظایف شرکت پست تدوین راهبردها و سیاست ها، اهداف کلان و برنامه های اجرایی شرکت است که برای توسعه و بهبود ارائه خدمات پایه پستی و ارائه خدمات غیر پایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور انجام می شود. بررسی و مطالعه فضای کسب و کار و شناخت نیازهای پستی جامعه و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه و به کارگیری فناوری های نوین، انتقال دانش فنی و حمایت از توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی درزمینه های تخصصی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت با رعایت مصوبات کمیسیون از دیگر وظایفی است که می توان برای شرکت پست بر شمرد. اکنون به موارد قانونی که در اساسنامه به آنها اشاره شده می پردازیم:
ماده اول قانون می گوید که؛ به منظور اعمال سیاست در زمینه برنامه ریزی تأسیس و تجهیز گسترش و بهره برداری واحدهای پستی هماهنگ با آخرین پیشرفت های تجربی و تکنولوژی ارتباطات و به مقصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور مرتبط با سایر کشورهای جهان به موجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می شود.
ماده دوم قانون می گوید که؛ شرکت دارای شخصیت حقوقی است وعملیات خدمات خود را طبق مفاد قانون اساسنامه مربوط و قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی انجام خواهد داد مواردی که در قوانین و مقررات فوق الذکر پیش بینی نشده باشد طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
و در نهایت خواهیم داشت: سرمایه اولیه شرکت ۵ میلیارد ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.... برای مطالعه بیشتر کلیک کنید...