برای مشاوره در زمینه رشته هاي دانشگاه هاي پرديس و شهريه پرديس خودگردان دارید به سایت ایران تحصیل مراجعه کنید و مشاوران به صورت تلفنی و حضوری به شما کمک میکننآدرس سایت ایران تحصیلhttps://irantahsil.org/