شرکت ها در طی حیات خود شرایط مختلفی را تجربه می کنند و شرایط ها به اقتضاهای مختلف برایشان تغییر میکند. بنابراین تغییرات طی زمان برای شرکت ها اتفاق میوفتند. ثبت تغییرات شرکت به شرح زیر تقسیم بندی می شود:
_ تغییر نام شرکت
_ تغییر موضوع شرکت
_ تغییر مرکز اصلی شرکت
_ تغییر مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن )
_ تغییر سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش آن )
_ افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش با کاهش مدت عضویت آنان
_ ورود و با خروج شریک یا شرکا
_ انحلال شرکت
_ تغییر دارندگان حق امضا
_ تعیین سمت هیات مدیره
_ انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره
_ افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش با کاهش مدت عضویت آنان
_ تبدیل سهام شرکت به بی نام و بی نام
_ تصویب تراز سود و زیان
_ تعیین و تصویب بیلان مالی
_ نقل و انتقال سهام ( در شرکت های سهامی خاص )

قانون تجارت بعضی از تصمیمات در امور شرکت را انحصارا به مجمع عمومی فوق العاده داده که به شرح یر است:
الف- تغییر اساسنامه
ب- تغییر در سرمایه
ج- انحلال شرکت قبل از موعد مقرر در اساسنامه