چند تفاوت از دو شرکتی که بیشتر از انواع دیگر برای ثبت انتخاب می شود را به صورت مختصر بیان می کنیم. این دو شرکت، شرت سهامی خاص و مسئولیت محدود می باشد.
1- در شرکت با مسئولیت محدود حداقل 2 نفر شریک باید وجود داشته باشد در حالیکه در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر سهامدار مورد نیاز می باشد.
2- سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود فقط در اساسنامه ذکر می شود و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نیست. اما در شرکت سهامی خاص، سهامداران مکلفند که حداقل 35 % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت تودیع دهند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و 65 % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران بماند.
3-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
4-مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضای شرکت می توانند مدت محدود یا نامحدود برای مدیران در نظر بگیرند اما در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می شوند.
5- اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیستند اما انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است.