به گفته ی ماده 7 قانون ثبت شرکت ها «تغییرات راجب نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن، الزاما باید به اداره ی ثبت شرکت ها اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده، عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده، عملیات شرکت محسوب می شود، مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده، مدعی حق هستند، از تغییر نماینده یا مدیر خود به به اثبات برساند».
جهت تقاضای ثبت تغییرات در شعبه ی شرکت یا نمایندگانی که در ایران شرکت دارند و از آن جمله نماینده ی عمده ی شرکت است، و همچنین تغییر اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ را دارند، آئین نامه ی مصوب 2 خرداد 1310 دو ماه مهلت و برای تغییرات حاصله در خود شرکت هر گاه محل شرکت در اروپا و آسیا به استثنا شرق دور باشد سه ماه و اگر در جاهای دیگر باشد چهار ماه مهلت قائل شده است.