بسته بندی لوازم منزل یکی از مهترین مراحل اسباب کشی است که عدم دقت در انجام این کار موجب ایجاد خسارت می شود .اکثر افراد نمی توانندبه تنهایی از عهده کار اسباب کشی بر آیند در این صورت باید انجام این کار را به شرکتهای اتوبار واگذار کنند.
شرکت های حمل بار و باربری برای انجام کار بسته بندی تمامی لوازم و امکانات را دارند و از افراد متخصص و حرفه ای برای انجام کار بسته بندی استفاده می کنند .
تیم باربری ایرانکس به گونه ایی وسایل را جابه جا می کنند که کمترین آسیب به اثاثیه وارد شود و سالم به مقصد برسند .