1- اظهارنامه ثبت برند لوازم خانگی. این مدرک عبارت است از برگه های چاپ شده که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان گذاشته می شود که باید آن را تکمیل نمایند.
2- ده عدد نمونه برند لوازم خانگی به همان شکلی که مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه ی نمونه های اضافی که برای هر طبقه ی اضافی، یک نمونه باید ارائه شود.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از برند لوازم خانگی را الصاق و آن را امضاء نماید. نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوط در دفتر ثبت الصاق می شود. نمونه چهارم، بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف بیشتر شود. بر روی هر نمونه ی الصاق شده، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.
3- یک کلیشه واضح و خوانا برای چاپ برند لوازم خانگی، که ابعاد آن نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. در صورتی که برند از یک یا چند کلمه تشکیل شده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوص نباشد، تقاضا کننده ی ثبت، مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.
4- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه، در صورتی که تقاضای ثبت به وسیله وکیل به عمل آید.
5- در صورتی که برند در یک کشور خارجی به ثبت رسیده باشد، تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادر کننده آن به زبان اصلی، به انضمام ترجمه غیر رسمی آن به فارسی، به مسئولیت تقاضا کننده ثبت، الزامی است.
6- گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار، مبنی بر تصدیق استفاده از علامت مزبور، به وسیله سازندگان کالاهای مربوط به آن (در صورتی که برند برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود). ( مقام صلاحیتدار مزبور، عبارت است از اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی، شهرداری و فرمانداری)