این سرند برای طبقه بندی مواد دانه درشت استفاده می شود و حجم جداسازی آن 300 تا حداقل 20 میلی متر است. ظرفیت آن در واحد سطح هم زیاد است و بستگی به فاصله شبکه ها از هم دارد و به 1000 تن در ساعت به ازای هر متر مربع از سطح سرند بالغ می شود. بیشترین کاربرد این سرند در کانه ارایی، طبقه بندی بار اولیه در مرحله باردهی به سنگ شکن اولیه است به این صورت قسمتی از بار اولیه که دارای ابعاد بزرگتر از حد مجاز برای آن دستگاه است از آن جدا می شود و از گیر کردن آنها در دهانه ورودی دستگاه سنگ شکن جلوگیری می کند و یا قطعاتی که دارای ابعاد کوچکتر از دهانه ورودی دستگاه هستند از آن جدا شده و باعث افزایش ظرفیت دستگاه و کاهش فرسایش آن می شود.