امروز در این پست قصد داریم برای آن دسته از عزیزانی که کارت مشخصات خودرو یا همان کارت ماشین را گم کرده اند با نحوه دریافت کارت المثنی و همچنین شرایط و مدارک لازم جهت صدور المثنی کارت ماشین آشنا کنیم.

کارت مشخصات خودرو (کارت ماشین) که چند سالی است هوشمند شده است مشخصات خودرو و مالک خودرو در آن درج شده است.
مشخصاتی که در کارت خودرو ثبت شده است عبارتند از:
نام مالک خودرو
شماره ملی مالک خودرو
VIN
شماره پلاک خورو
در پشت کارت مشخصات خودرو، مشخصات خودرو ثبت شده است ماننده: نوع، سیستم، تیپ، مدل، ظرفیت، سوخت، رنگ، موتور، شاسی و اتاق

منبع نمونه سوالات آیین نامه رانندگی